Portrait of Stella Yates Botelho, MD

Portrait of Stella Yates Botelho, MD
 Physiology
 Edgar L. Eckfeldt, unknown
 Stemmler Hall

Stella Yates Botelho, MD, Professor of Physiology, by Edgar L. Eckfeldt, located on the 3rd floor, Stemmler Hall.