Liu Laboratory

Congyuan (Elliot) Zhang

Master Student in Mechanical Engineering
University of Pennsylvania

Hometown

Guangzhou, China

Education

University of Pennsylvania M.S. Mechanical Engineering 2022

Pennsylvania State University, University Park B.S. Mechanical Engineering 2020

Hobbies

Basketball, badminton, Ping-Pong, skiing

Areas of Interest

Osteoarthritis

Publication

Zhang, Chuanyun, Jialu Yao, Congyuan Zhang, Xiaolei Chen, Jiangwen Liu, and Yongjun Zhang. "Electrochemical milling of narrow grooves with high aspect ratio using a tube electrode." Journal of Materials Processing Technology 282 (2020): 116695.

Back to Top